godlo
sp23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu

ue

Świetlica

REGUŁY ZACHOWANIA UCZNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Do świetlicy przychodzimy przed lekcjami lub zaraz po zakończeniu zajęć.

Świetlica szkolna to miejsce, w którym pracujemy i odpoczywamy.
* Bawimy się cicho i zgodnie.

*Dbamy o estetyczny wygląd świetlicy szkolnej.

*Na boisko szkolne wychodzimy zawsze z nauczycielem.

*Na stołówce szkolnej zachowujemy się kulturalnie.

*Szanujemy nauczycieli, siebie nawzajem oraz pozostałych pracowników szkoły.


GŁÓWNYM CELEM ŚWIETLICY JEST

* zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych,
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków
Do podstawowych zadań świetlicy należy:
zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych

pomoc w odrabianiu lekcji

organizowanie gier i zabaw ruchowych

organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

* kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

*Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej w godz. 6:30 – 17:00.
*Podczas dni nauki szkolnej, wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica pełni wyłącznie funkcję opiekuńczą.
*Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
*W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.
*Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu pracy świetlicy” na dany rok szkolny, zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.
*Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły.
*Za bezpieczeństwo uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej odpowiadają nauczyciele. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do jego odbioru przez rodzica.
*Uczniowie na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a po skończonych zajęciach wracają do świetlicy szkolnej i wówczas za ich bezpieczeństwo odpowiada wówczas nauczyciel prowadzący zajęcia.

Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
– odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun,
– oświadczeń o samodzielnym powrocie dziecka do domu.
W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zwolnieniu ucznia z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy opatrzone podpisanym przez rodziców, prawnych opiekunów piśmie.
Zgoda rodzica, prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona telefonicznie będzie uwzględniana tylko w sporadycznych, nagłych lub uzasadnionych przypadkach.
Korzystanie przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych jest zabronione.
Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania uczniów po skończonych zajęciach.


PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: *zorganizowanej opieki wychowawczej
*życzliwego traktowania poszanowania godności osobistej *uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców
*zgłaszania własnych propozycji zabaw
*korzystania z wyposażenia świetlicy
*pomocy przy odrabianiu lekcji
*ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
2. Uczeń jest zobowiązany do:
*przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy
*przestrzegania regulaminu świetlicy
*przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy *kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
*pomagania młodszym kolegom dbania o wspólne dobro, ład i porządek
*dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów stosowania się do poleceń wychowawców
*aktywnego uczestnictwa w zajęciach informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy


NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I KARY
1. Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, dyplom.
2. Karą może być upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami
3. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły
4. Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.

Skip to content