godlo
sp23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu

ue

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 23 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Piątek.
 • E-mail: sekretariat@sp23.com.pl
 • Telefon: 61 847 45 93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu
 • Adres: ul. Norwida 21, 60-867 Poznań
 • E-mail: sekretariat@sp23.com.pl
 • Telefon: 61 847 45 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku znajdują się schody – nie zastosowano jednak żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych w postaci platform podjazdowych, wind etc. Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest piętrowy, jednak nie zastosowano żadnych udogonień architektonicznych, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do wyższych kondygnacji. Do budynku można wejść z psem asystującym. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Nie zastosowano żadnych udogonień dla osób niewidomych i niesłyszących.

Skip to content